Vyhľadávanie v dlhých zoznamoch

Povedzme, že máte v telefóne 80 bežných aplikácií, alebo súborov. Prehľadávanie tak dlhého zoznamu švihaním vždy po jednej položke je potom naozaj nepraktické. Našťastie je v Corvuse gesto, ktorým sa takéto dlhé zoznamy dajú prehľadávať oveľa efektívnejšie. Chcete ho vedieť?

1 shift švih dole. Toto gesto funguje na viacerých miestach a slúži na rýchle vyhľadávanie. Jeho funkciu v kontaktoch ste asi už objavili. Že nie? Skúsime vyhľadať všetky kontakty, v ktorých mene a priezvisku je reťazec ale. Najprv si spustíme Kontakty. Mimochodom z hlavnej obrazovky sa to tiež dá spraviť aj gestom 1 shift švih dole (to platí, ak ste si neupravovali nastavenie skratiek na hlavnej obrazovke). Znovu urobíme to isté gesto 1 shift švih dole, pričom sa nám otvorí editačné pole na zadanie hľadaného reťazca. Napíšeme doň "ale" a potvrdíme poklepaním. V zozname máme teraz vyfiltrované len kontakty, v ktorích sa kdekoľvek v mene, či priezvysku nachádza reťazec písmen ale.

Magické gesto 1 shift švih dole funguje  napríklad aj v zozname android aplikácií. Najprv si otvoríme zoznam Android aplikácií. Následne chcem nájsť napríklad aplikáciu Messenger. Stačí teda urobiť gesto 1 shift švih dole a do editačného poľa, ktoré sa nám otvorilo, napísať reťazec "mes". Po poklepaní sa kurzor rovno presunie tam, kam potrebujete.

Pozor, v zozname aplikácií sa výsledky nefiltrujú, ale vyhľadávajú. Corvus hľadá zhodu v prvých písmenách. Skrátka ak sa aplikácia volá Messenger lite, musíme zadať prvé písmená M, E, S a nie lite. Môžete si to predstaviť ako zadávanie prvých písmen pri hľadaní položiek na pracovnej ploche počítača.

Skúsme ešte hľadanie v správcovi súborov. Spôstíme teda aplikáciu Správca súborov a zvlolíme Koreňový priečinok na internom úložisku. V tomto zozname sa nachádza aj priečinok Ringtones. Je ale až v druhej polovici zoznamu a preto ho bude rýchlejšie vyhľadať. Takže opäť gesto 1 shift švih dole. Stačí napísať "Ring" a poklepať. A je to.

Gesto 1 shift švih dolu môžeme využiť aj v SMS správach. Povedzme, že chceme vyhľadať všetky správy z banky a následne ich zmazať. Po vstupe do doručených správ teda použijeme 1 shift švih dolu, čím sa nám otvorí editačné pole na zadanie hľadaného textu. Vieme, že v mene odosielateľa máme uvedené slovo banka. Preto zadáme banka. Po poklepaní Corvus presunie kurzor na prvú položku zoznamu - na prvú správu, v ktorej našiel slovo banka. Ak chceme prejsť na ďalšiu takúto správu, použijeme gesto 1 shift dvojšvih dole. funguje to podobne, ako keď hľadáte v textovom editore a presúvate sa medzi jednotlivími výskytmi hľadaného reťazca. Na predošlú správu sa vieme vrátiť gestom 1 shift dvojšvih hore. Corvus v správach prehľadáva meno príjemcu, text, ale aj dátum a čas. Vieme takto napríklad rýchlo skočiť na ssprávy z 15. februára. Gestom 1 shift švih dole spustíme editačné pole na zadanie vyhľadávaného reťazca. Na zadanie dátumu použijeme dve číslice pre deň, dve pre mesiac a štyri číslice pre rok a všetko to oddelíme bodkami.  Teda v našom prípade 15.02.2021. Po poklepaní nám kurzor skočí na najbližšiu správu z týmto dátumom. Pozor. Naozaj nezadávajte jednociferné dni a mesiace bez nuli (ako jednu číslicu), ale vždy s nulou (ako dve číslice), aby vyhľadávanie fungovalo. Môžeme si skúsiť aj hľadanie podľa textu. Napríklad vieme, že kedysi nám niekto posielal kontakt na Jožka Mrkvičku. Nevieme už, kedy to presne bolo a ani kto nám ten kontakt poslal, ale vieme, že v správe bolo isto uvedené priezvisko Mrkvička a jeho kontakt. Skúsime teda správu nájsť. Do vyhľadávacieho editačného poľa, ktoré sme v doručených správach opäť vyvolali gestom 1 shift švih dolu zadáme Mrkvičk. Zámerne priezvysko zadáme bez posledného písmena, ak by v správe bolo priezvysko vyskloňované a nebolo by uvedené ako Mrkvička, ale Mrkvičku. Ak hľadáme Mrkvičk, správu nájdeme v tak i tak. Potom už len potvrdíme. Kým Corvus prehľadáva správy, ozýva sa pípanie. Následne sa nám správa vyhľadá.

Hľadanie funguje aj v poznámkach, v súboroch v knižnici, zoznamoch kníh a autorov v module sťahovanie kníh. Vyskúšajte si to a zapamätajte si gesto 1 shift švih dole.