Použitie Aplikácie SKN – Corvus v kombinácii s čítačom obrazovky TalkBack

V decembri 2018 bola vydaná prvá verzia aplikácie určenej na prácu s obsahom vytváraným Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Ide o aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá je súčasťou špeciálneho prostredia Corvus.

Corvus je sada aplikácií fungujúca na operačnom systéme Android verzie 4.4 alebo novšom. Okrem špeciálneho prostredia, ktorého súčasťou je aj spomenutá aplikácia SKN, zahŕňa aj čítač obrazovky, ktorý sa aktivuje automaticky, po opustení špeciálneho prostredia. Podrobné informácie o sete Corvus možno nájsť na stránke http://www.corvuskit.com v časti "O Corvuse".

Corvus pracuje po nainštalovaní v bezplatnom režime (tzv. Corvus Free variant). V bezplatnom režime sú dostupné nasledujúce moduly:

 • Modul Slovenská knižnica pre nevidiacich: slúži na prehľadávanie a sťahovanie kníh a časopisov vydávaných v SKN, umožňuje prijímať informácie z knižnice, pracovník knižnice môže po vyžiadaní používateľom zaslať požadovanú knihu priamo do telefónu
 • Modul Západoslovenská distribučná: poskytuje informácie o aktuálnych výpadkoch a plánovaných odstávkach v elektrickej sieti Západoslovenskej distribučnej, umožňuje vyhľadať elektrikára vo vašej blízkosti, prípadne nahlasovať poruchy
 • Hudobný prehrávač: slúži na prehrávanie zvukových súborov v bežných formátoch, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, umožňuje prehrávanie kníh a časopisov stiahnutých pomocou modulu SKN
 • Správca súborov: slúži na správu súborov a priečinkov v telefóne
 • Android aplikácie: umožňuje rýchly prístup k všetkým aplikáciám nainštalovaným v telefóne, možnosť vytvoriť skupinu obľúbených (často používaných) aplikácií
 • Hlavná obrazovka Corvusu: informuje o aktuálnom stave telefónu (signál, batéria, aktuálny dátum a čas), obrazovku možno nastaviť ako predvolený launcher telefónu, no je na používateľovi, či má záujem Covus aj takto používať, alebo si ponechá pôvodný launcher telefónu
 • Základné nastavenia aplikácie: umožňuje nastaviť vlastnosti špeciálneho prostredia, pripojiť sa na WIFI, nastaviť Corvus notifikácie,…
 • Čítač obrazovky: umožňuje prácu s bežnými aplikáciami operačného systému, resp. inými aplikáciami nainštalovanými v telefóne. Aktivuje sa automaticky, po opustení Corvus prostredia, po návrate do prostredia sa automaticky deaktivuje.
 • Klávesnica Corvus: ide o klasickú klávesnicu 3X4, známu z telefónov Nokia. Klávesnicu je možné používať na písanie aj v bežných editačných poliach Androidu.

Zoznam aplikácií a funkcií bezplatného variantu Corvusu sa môže oproti hore uvedenému zoznamu, ktorý je platný k dátumu uverejnenia tohto článku, meniť a tak najaktuálnejšie informácie získate na našom webe v sekcii venovanej Corvus Free. Tiež pripomíname, že okrem vyššie uvedených aplikácií a funkcií si môžete bezplatne vyskúšať i plnú verziu Corvusu a to až po dobu 90 dní. Stačí si len aktivovať demo licenciu priamo z Corvus Free. Po uplynutí skúšobnej doby sa fungovanie Corvusu opäť vráti do variantu Corvus Free.

Špeciálne prostredie Corvusu je navrhnuté tak, aby bolo jeho ovládanie pokiaľ možno jednoduché a efektívne. Na ozvučenie špeciálneho prostredia nie je potrebný čítač obrazovky, prostredie si zabezpečuje ozvučenie úplne samostatne. Pri jeho behu sa nepoužíva režim skúmania dotykom, ktorý poznajú používatelia Androidu s čítačmi obrazovky, pretože režim skúmania dotykom obmedzuje tvorcu aplikácie pri používaní vlastných gest. Pri práci v Corvus prostredí je teda potrebné čítač obrazovky dočasne deaktivovať, čo je hlavným dôvodom, prečo sme spolu so špeciálnym prostredím vyvinuli aj vlastný čítač obrazovky. Ten sa na rozdiel od Talkbacku, alebo iných riešení pre operačný systém Android dokáže deaktivovať automaticky po vstupe do špeciálneho prostredia Corvusu (prípadne aj pri použití Corvus klávesnice na vpisovanie textu do bežných editačných polí Androidu) a opätovne aktivovať, ak špeciálne prostredie Corvus opustíme. Čítač obrazovky Corvus má aj ďalšie výhody. Je vytváraný s dôrazom na rýchlosť odozvy, umožňuje definovanie skratkových gest pre rýchlu prácu s webom a obsahuje aj iné vychytávky.

Vyššie uvedené však neznamená, že Corvus prostredie a teda aj aplikáciu SKN nemožno používať s čítačom obrazovky TalkBack, alebo s ľubovoľným iným čítačom obrazovky pre Android. Ak je váš telefón  správne nastavený, možno TalkBack, resp. akýkoľvek iný čítač obrazovky po vstupe do špeciálneho prostredia Corvusu dočasne deaktivovať stlačením kombinácie tlačidiel a následne opäť aktivovať po ukončení práce v špeciálnom prostredí Corvus. V nasledujúcom texte opisujeme spôsob nastavenia TalkBacku tak, aby ho bolo možné jednoducho deaktivovať a opätovne aktivovať. Návod bol otestovaný na telefónoch Samsung s Androidom 8.0 aj na čistom Androide (napríklad telefóny Nokia)

 1. Otvorte nastavenia telefónu
 2. Nájdite položku s názvom uľahčenie prístupu, alebo s podobným názvom (zjednodušenie ovládania, prístupnosť,… presný názov kategórie sa môže líšiť podľa výrobcu telefónu) a poklepte
 3. V nastaveniach uľahčenia prístupu nájdite položku s názvom “odkaz na zjednodušenie ovládania” alebo podobným a poklepte
 4. Uistite sa, že je začiarknuté políčko pre zapnutie a takisto overte, že máte ako službu nastavený čítač obrazovky, ktorý chcete pomocou skratky deaktivovať resp. opätovne aktivovať

V prípade, že chcete používať aplikáciu Corvus SKN v kombinácii s iným čítačom obrazovky ako Corvus Čítačom a mať k dispozícii všetky funkcie, postupujte takto:

 1. Z domovskej obrazovky vášho telefónu spustite Corvus
 2. Súčasne stlačte obe tlačidlá hlasitosti a podržte 3 sekundy. Telefón vám oznámi, že čítač obrazovky bol deaktivovaný
 3. Teraz môžete pracovať v prostredí Corvus a využívať všetky funkcie, fungujú aj shiftové gestá.
 4. Po dokončení práce skôr ako prostredie opustíte, naraz stlačte a 3 sekundy podržte obe tlačidlá hlasitosti. Telefón vám oznámi, že čítač obrazovky bol aktivovaný.

Ak sa rozhodnete používať aj našu klávesnicu Corvus, ktorú máte k dispozícii aj v bezplatnom móde Corvusu, postupujte rovnako. Po jej aktivovaní Talkback deaktivujte, zadajte text a potom čítač aktivujte.

Skratka pre aktiváciu resp. deaktiváciu čítača obrazovky funguje v každej situácii, možno ju použiť napríklad aj na zamykacej obrazovke telefónu.

Ešte upozorňujeme, že za žiadnych okolností by nemal byť v telefóne zapnutý súčasne čítač obrazovky Corvus a iný čítač obrazovky (napr. Talkback). Preto ak si v telefóne ponecháte iný čítač obrazovky ako Corvus Čítač, nechajte službu Corvus v nastaveniach Zjednodušenia ovládania telefónu vypnutý a naopak. Dva súčasne spustené čítače obrazovky by sa medzi sebou pobili.

Veríme, že uvedené informácie budú pre vás užitočné. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.