Ako si prispôsobiť reč v Corvuse

Určite ste si už prispôsobili rýchlosť reči tak, aby telefón hovoril dostatočne rýchlo, prípadne pomalšie. V tomto návode si ukážeme ďalšie zaujímavé nastavenia reči. Riešili ste už napríklad situáciu, že Corvus úplne prestal hovoriť? Alebo hovoril, ale nepočuli ste, čo hovorí, lebo sa práve ozvala hlasná reklama z Youtube?

Môžete ovplyvniť, ako nahlas bude hrať zo smartfónu hudba a ako nahlas bude Corvus rozprávať. V operačnom systéme Android existuje viacero zdrojov, z ktorých sa ozývajú zvuky. Keď vám niekto volá, zvuk sa ozýva zo zdroja pre zvonenia. Ak vám príde sms správa, zvuk sa prehrá zo zdroja pre notifikácie. Ak si pustíte hudobný prehrávač, zvuk sa ozve zo zdroja pre médiá. Predvolene sa zo zdroja pre médiá ozýva aj syntéza reči. Môžeme ale Corvus nastaviť tak, aby reč prehrával zo špeciálneho zdroja pre prístupnosť. Tak budeme potom môcť nastaviť inú hlasitosť pre médiá a inú pre reč. Urobíme to nasledovne:

 • Z domovskej obrazovky vstúpime do ponuky
 • Poklepeme na položku nastavenia
 • Poklepeme na položku zvuk
 • Vyhľadáme položku Pri reči používať výstup pre prístupnosť. Zapneme poklepaním.

Môže sa stať, že hlasitosť reči bude teraz výrazne hlasnejšia, alebo tichšia, ako chceme. Hlasitosť reči a médií upravíme nasledovne:

 • V nastaveniach zvuku poklepeme na položku hlasitosť reči
 • Švihaním hore a dole upravíme hlasitosť podľa potreby
 • Nastavenie uložíme poklepaním
 • V nastaveniach zvuku poklepeme na položku hlasitosť médií
 • Švihaním hore a dole nastavíme požadovanú hlasitosť
 • Nastavenie uložíme poklepaním

Hlasitosť médií teraz ovplyvňuje hlasitosť ostatných zvukov, napríklad aplikácie Youtube, hudobného prehrávača a podobne.

Teraz sme si nastavili hlasitosť samostatne pre reč a médiá. Toto nastavenie sa použije vždy po štarte telefónu a tiež po reštarte syntézy reči. Hlasitosť však určite chceme zmeniť, ak sme napríklad na hlučnej vlakovej stanici, alebo naopak, na obede. Pravdepodobne už poznáte gesto 2-shift švihanie hore a dole. Toto gesto upravuje predvolene hlasitosť médií a reči. My sme však teraz oddelili reč od ostatných zvukov. Preto aj toto gesto môže upravovať buď hlasitosť médií, hlasitosť reči, alebo oboje súčasne. Môžeme nastaviť, ktorý typ hlasitosti týmto gestom chceme meniť.

 • Prejdeme do nastavení, položka gestá, položka univerzálne gestá
 • Tu poklepeme na nastavenie Gestá pre úpravu hlasitosti nastavujú
 • Tu máme dostupné 4 možnosti:
 • Hlasitosť reči a médií: Gestá 2-shift švihanie hore a dole budú upravovať súčasne aj hlasitosť reči, aj hlasitosť médií. Pomer hlasitostí ostane vždy zachovaný.
 • hlasitosť reči: Gestá budú upravovať len hlasitosť reči. Hlasitosť médií ostane rovnaká a bude sa dať meniť len v nastaveniach.
 • Hlasitosť médií: Bude upravovať len hlasitosť médií. Hlasitosť reči ostane rovnaká a bude sa dať upraviť len v nastaveniach.
 • Podľa výberu krátkym stlačením 2 Shiftu: Umožňuje nastaviť gestá tak, že budete môcť kdekoľvek meniť hlasitosť aj reči, aj médií, prípadne oboch súčasne.

Ak zvolíme možnosť Podľa výberu krátkym stlačením 2 Shiftu, potom upravujeme hlasitosť nasledovne:

 • Krátkym stlačením 2 Shiftu prepíname, ktorú hlasitosť chceme meniť. Možnosti sú reč, médiá a oboje súčasne.
 • Následne gestami 2-shift švihanie hore a dole upravujeme zvolenú hlasitosť.
 • Prepínanie medzi hlasitosťami sa vždy vráti na položku hlasitosť reči a médií, ak prejdete do iného okna.
 • Hlasitosť je možné meniť v prostredí Corvus i v prostredí čítača.

Ak sa vám stane, že si zle nastavíte pomer hlasitostí a potrebujete rýchlo nastaviť prijateľnú hlasitosť, môžete sa rýchlo vrátiť k hodnotám, ktoré ste nastavili ako predvolené v nastaveniach. Urobíte to gestom, ktoré slúži na resetovanie syntézy reči, 2-shift švihnutie doprava.

Môže sa vám prihodiť, že Corvus z ničoho nič prestane hovoriť. Počujete pípanie, ale hlas nehovorí. Toto sa stáva, keď sa napríklad aktualizuje syntéza reči, alebo overuje licenciu a nemá dostupné internetové pripojenie. Corvus sa pokúša tieto situácie riešiť, no nie vždy sa to podarí. Závisí to od toho, ako spoľahlivo syntéza reči informuje o tom, že práve nemôže hovoriť. Túto situáciu však môžete vyriešiť. Gestom 2-shift švih doprava resetujete syntézu reči. Corvus nanovo načíta používanú syntézu reči. Zvyčajne tento postup pomôže a hlasový výstup opäť funguje.

Ak ani toto nezaberie, môžete použiť vstavaný hlasový výstup eSpeak. Uvedomujeme si, že nie je pre mnohých pohodlný na počúvanie, no zaručene funguje aj bez internetu a dá sa naň spoľahnúť práve v situáciách, keď smartfón vôbec nehovorí. Vstavaný eSpeak spustíme tak, že dvakrát za sebou urobíme gesto 2-shift švih doprava. Prestávka medzi gestami môže byť až tri sekundy.

Vstavaný eSpeak sa používa vždy na zabezpečenej obrazovke, keď ste vyzvaní na zadanie pinu alebo hesla. Dôvodom je, že na týchto obrazovkách viaceré syntézy nefungujú vôbec. Niektoré syntézy fungujú, avšak nespoľahlivo a v minulosti sa stávalo, že ste práve na zabezpečenej obrazovke mohli ostať bez odozvy. Hlasový výstup eSpeak si môžete aj prispôsobiť. Toto prispôsobenie sa však bude používať len vtedy, ak ste zadali pin alebo heslo a telefón je už odomknutý.

 • Prejdeme do nastavení, položka reč
 • Pri plynulom čítaní vždy používať výstup prevodu textu na reč Androidu: Ak radi používate hlasový výstup eSpeak, môžete sa rozhodnúť, že ho budete používať stále. Ale pri plynulom čítaní dlhších textov môžete chcieť počúvať príjemnejší hlas. To sa dá docieliť práve zapnutím tejto voľby. Nastavenie meníme poklepaním.
 • Pri zlyhaní hlasového výstupu Androidu automaticky použiť vstavanú syntézu: Ak máme zapnuté toto nastavenie, Corvus sa pokúša zisťovať, či syntéza, ktorú používame, skutočne hovorí. Ako sme už spomenuli, nie vždy sa to musí podariť. Ak ale Corvus zistí, že syntéza reči nehovorí, môže automaticky prepnúť na eSpeak, aby sme neostali s tichým smartfónom. Nastavenie meníme poklepaním.
 • Používať vstavaný eSpeak ako predvolenú syntézu: Ak ste na eSpeak zvyknutí, môžete ho používať ako predvolený hlas. Voľbu prepíname poklepaním.
 • Nastavenia eSpeaku: Umožňuje zmeniť farbu hlasu a úroveň intonácie. Nastavenia meníme švihaním hore a dole, uložíme poklepaním.

Corvus si pamätá, čo všetko vyslovil. To sa nám môže zísť, ak si chceme skopírovať nejakú chybovú hlášku, prípadne text z okna Android aplikácie, ktorý sa štandardne kopírovať nedá. Gestom 2-shift poklepanie troma prstami si môžeme otvoriť okno s naposledy vyslovenými frázami. Gesto urobte nasledovne: Stlačte tlačidlo 2-shift, tlačidlo držte, poklepte troma prstami. Je to podobné, ako keď klepete dvoma prstami, len pridáte ešte tretí. Následne tlačidlo uvoľnite. Medzi vyslovenými frázami sa pohybujeme švihaním hore a dole. Keď nájdeme frázu, môžeme si ju otvoriť v neprepisovateľnom editačnom poli poklepaním. Následne môžeme správu čítať alebo kopírovať rovnako ako v ľubovoľnom editačnom poli.