Makrá (1. časť)

Mnohé činnosti robíme na smartfóne opakovane. Vypíname a zapíname mobilné dáta, hľadáme informáciu v aplikácii. Tieto činnosti trvajú zbytočne dlho. Proces si vieme zjednodušiť tak, že Corvus naučíme, čo presne chceme robiť, tejto činnosti priradíme názov a potom vždy, keď na položku z týmto názvom poklepeme, Corvus už naučenú činnosť vykoná za nás. V tomto návode si vysvetlíme, ako fungujú makrá. A výborné je, že na tvorbu makier nemusíme vedieť programovať. Chce to len trochu logického myslenia.

Čo musíme urobiť na to, aby sme napríklad na smartfóne zapli alebo vypli mobilné dáta. Najprv otvoríme rýchle nastavenia. Potom opakovane šviháme nadol, až kým nenájdeme príslušné tlačidlo Mobilné dáta. Švihli sme napríklad 8-krát (toto sa samozrejme vo vašom mobile môže líšiť). A nakoniec po položke Mobilné dáta poklepeme. Mobilné dáta sa zapnú. Túto činnosť opakujeme vždy rovnako a ide o mierne zdĺhavý proces. My však dokážeme Corvus naučiť, že má otvoriť rýchle nastavenia, 8 krát švihnúť dole, aktivovať tlačidlo a rýchle nastavenia zatvoriť. Urobíme to vďaka makrám.

Aplikáciu Makrá nájdeme v menu Corvusu Aplikácie. Keď ju prví krát spustíme, ocitneme sa v prázdnom zozname makier. Zatiaľ sme totiž žiadne makro nevytvorili. Nové makro pridáme aktivovaním položky Nové makro z kontextovej ponuky.

Otvorila sa nám úvodná obrazovka novo vytváraného makra. Tu môžeme zadať základné informácie, napr. názov, identifikátor, popis, kód... V tomto bode musíme hlavne zadať názov. Naše makro bude vypínať a zapínať mobilné dáta, preto  ho pomenujeme mobilné dáta.

Teraz ideme Corvusu vysvetliť, čo má robiť. Najprv aktivujeme položku Kód, kde je zatiaľ uvedené, že obsahuje 0 riadkov. Objaví sa výzva na výber úvodného príkazu, čím sme sa dostali do sprievodcu, v ktorom vytvoríme samotné makro. Corvus sa nás pýta, čo budeme robiť úplne na začiatku. Máme tieto možnosti: Vyvolať akciu, Spustiť aplikáciu a Zobraziť dialóg nastavení. My si teraz vyberieme prvú položku, teda Vyvolať akciu. Tu máme opäť niekoľko možností: Krok späť, Domovská obrazovka, Notifikačná lišta, Vypínacia obrazovka, Rýchle nastavenia, Naposledy spustené aplikácie... Výpočet uvedených akcii určených na vyvolanie sa s rozvojom Corvusu samozrejme môže meniť naposledy a akcie na vyvolanie môžu pribúdať. My sme si ale povedali, že chceme začať otvorením ponuky Rýchle nastavenia. Preto vyberieme túto možnosť a poklepeme.

Teraz sme v okne s kódom makra. Kód je postupnosť, ktorú Corvus vykoná. Teraz kód nášho makra vyzerá takto:

 1. Vyvolať akciu – Rýchle nastavenia,
 2. Tichý posun po objektoch – Zapnuté,
 3. Inteligentný fokus – Vypnuté.

Všimnite si, že Corvus na začiatok vložil otvorenie rýchlych nastavení. Následne nám ale vložil dva príkazy, ktoré môžeme meniť poklepaním. Prvým z nich je Tichý posun po objektoch, pričom táto možnosť je predvolene zapnutá. Zaručí nám, že Corvus nebude pri vykonávaní makra čítať všetky položky, cez ktoré prejde kurzor. Makro by bolo vďaka rýchlemu sledu príkazov zbytočne „ukecané“ a tak je lepšie, ak to, čo má Corvus povedať, máme takto pod kontrolov. No a napokon tu máme príkaz Inteligentný fokus. Ak ste sa naučili využívať túto funkciu, odporúčame vám ju aj tu zapnúť. Počet položiek na obrazovke s vypnutým a zapnutým inteligentným fokusom sa bude líšiť.

Corvus zatiaľ vie, že má otvoriť okno rýchle nastavenia. Je dobré vložiť do makra krátku pauzu, ktorá zaistí, že Corvus nezačne hľadať tlačidlo priskoro a okno ešte nebude otvorené. Príkaz vložíme z kontextovej ponuky aktivovaním položky Pridať príkaz. Medzi ponúkanými príkazmi nájdeme a potvrdíme položku Čakanie. Teraz musíme ešte zadať, ako dlho bude Corvus čakať, kým vykoná ďalšie príkazy. Čakanie sa nastavuje v milisekundách. Pre istotu zadáme hodnotu 100 a poklepeme. Do nášho kódu pribudla teraz nová položka Čakanie. Ak by sme chceli časom hodnotu čakania zmeniť, stačí len poklepať a zadať nové číslo.

Teraz chceme, aby Corvus 8-krát švihol dole. Opäť pridáme nový príkaz cez kontextovú ponuku Pridať príkaz a to konkrétne príkaz s názvom Nasledujúci objekt. Corvus sa nás následne opýta na počet vykonaní, teda koľko krát chceme prejsť na nasledujúci objekt. Testovaním sme zistili, že je to 8 krát, preto zadáme 8 a poklepeme.

Tento reťazec príkazov teda zabezpečí, aby sa otvorila ponuka rýchlych nastavení a fokus čítača sa posunul o osem objektov (položiek). Corvus pri tom bude ticho a využije sa inteligentný fokus.

Skôr, než povieme Corvusu, aby na položku poklepal, vložíme funkciu tichý posun po objektoch s hodnotou Vypnuté. To preto, aby sme počuli, ako sa zmení  nastavenie po poklepaní. Aktivujeme teda opäť kontextovú ponuku, pridáme príkaz a zvolíme Tichý posun po objektoch. No jeho hodnotu tentokrát poklepaním nastavíme na Vypnúté.

Teraz chceme, aby Corvus na položku jednoducho poklepal. Príkaz opäť vložíme z kontextovej ponuky, kde zvolíme Kliknutie. Corvus sa nás opäť pýta, koľko krát chceme na objekt poklepať. Necháme Hodnotu 1.

Teraz opäť vložíme čakanie. To preto, aby sme počuli novú nastavenú hodnotu skôr, než Corvus opustí rýchle nastavenia. Ako hodnotu čakania zadáme hodnotu 500. Nakoniec chceme už len zatvoriť rýchle nastavenia. Pridáme príkaz Späť. Aj ten sa nachádza medzi príkazmi kontextovom menu. Vyberieme Pridať príkaz poklepeme a následne vyberieme a poklepeme na položku Vyvolať akciu. Z nasledovnej ponuky vyberieme Krok späť a opäť poklepeme.

Pozrime si znovu, ako vyzerá kód nášho makra.

 1. Vyvolať akciu – Rýchle nastavenia,
 2. Tichý posun po objektoch – Zapnuté,
 3. Inteligentný fokus – Vypnuté,
 4. Čakanie – 100 ms,
 5. Nasledujúci objekt – 8 vykonaní,
 6. Tichý posun po objektoch – Vypnuté,
 7. Kliknutie – 1 vykonaní,
 8. Čakanie – 500 ms,
 9. Vyvolať akciu – Krok späť.

Švihnutím doľava sa vrátime k predošlej obrazovke. Makro uložíme po poklepaní na položku Uložiť.

V zozname makier nám pribudla položka Mobilné dáta. Po poklepaní na túto položku Corvus vykoná to, čo sme ho naučili. Teda aktivuje, resp. deaktivuje mobilné dáta. Je to rýchle a aj keď sa možno zo začiatku trošku zapotíme pri vytváraní makier, ak sa ich vytvárať naučíme, môžu nám ušetriť veľmi veľa času pri každodenných rutinných činnostiach so smartfónom.

Obzvlášť pre to, že nami vytvorené makro môžeme vyvolať aj z hlavnej obrazovky Corvusu, keď si k nemu priradíme skratku na hlavnej obrazovke. Príslušné nastavenie nájdeme v nastaveniach časť Gestá. No a v Corvuse si môžeme vytvárať aj oveľa zložitejšie makrá. To si ukážeme v ďalšom návode s názvom Makrá (2. časť).