Braillovská klávesnica (3. časť): Práca s textom

Pri písaní na Braillovskej klávesnici, v režime na stole i v rukách, môžete používať špeciálne gestá. Napríklad, ak švihnete na štvrtom bode smerom do dlane, napíšete medzeru. Opačným smerom zmažete posledný napísaný znak. Takto môžete švihať nie len na jednom bode, ale dokonca na celých znakoch. Švihanie vykonávame dvoma možnými smermi. Pri švihaní smerom do dlane pokrčíme prsty smerom k dlani. Pri gestách smerom z dlane ťaháme prsty smerom od dlane.

Pohyb v texte

 • Švihaním na prvom bode smerom do dlane sa presúvame na predchádzajúci znak
 • Opačne, švihaním na prvom bode z dlane sa presúvame na nasledujúci znak
 • Švihaním na druhom bode smerom do dlane presúvame kurzor na predchádzajúce slovo
 • Švihaním na druhom bode smerom z dlane presúvame kurzor na nasledujúce slovo
 • Švihaním na treťom bode smerom do dlane presúvame kurzor na predchádzajúci riadok
 • Švihaním na treťom bode smerom z dlane presúvame kurzor na nasledujúci riadok
 • Švihnutím bodov 1 a 3 (písmeno k) smerom do dlane presunieme kurzor na začiatok textu
 • Švihnutím bodov 1 a 3 (písmeno k) z dlane, presunieme kurzor na koniec textu

Mazanie

 • Najprv presunieme kurzor na miesto, od ktorého chceme mazať
 • Švihnutím šiesteho bodu smerom do dlane si pozíciu zapamätáme, vložíme značku
 • Následne presunieme kurzor na koniec textu na zmazanie
 • Napokon švihneme šiesty bod smerom z dlane, čím vyvoláme mazanie od značky po kurzor

Kopírovanie a vkladanie

 • Najprv presunieme kurzor na miesto, od ktorého chceme kopírovať
 • Švihnutím šiesteho bodu smerom do dlane si pozíciu zapamätáme, vložíme značku
 • Následne presunieme kurzor na koniec textu
 • Švihnutím bodov 1 a 4 (písmena c) do dlane text skopírujeme do schránky
 • Text zo schránky prilepíme švihnutím bodov 1,2,3,6 (písmena v) alebo bodov 3-6 smerom do dlane
 • Gestá sa dajú ľahko zapamätať, analogicky so skratkami ctrl+c, ctrl+v

Ďalšie užitočné gestá

 • body 1,5 (písmeno e) do dlane: Dočasne prepína odozvu po znakoch, nastavenie platí len kým klávesnicu nezatvoríte
 • body 2,6 do dlane: Dočasne prepína odozvu po slovách, nastavenie platí len kým klávesnicu nezatvoríte
 • body 2,3,4,5 (písmeno t) smerom do dlane: Prepína medzi primárnou a sekundárnou Braillovskou tabuľkou, obe sa dajú zvoliť v konfigurácii písania Braillom

Čítací režim

Na čítanie a úpravu textu môžete použiť aj špeciálny čítací režim. Jeho výhodou je, že body nemusíte švihať, stačí sa obrazovky len dotknúť. Čítací režim aktivujete švihnutím písmena R smerom do dlane. V čítacom režime fungujú tieto gestá:

 • bod 1: predchádzajúci znak
 • bod 4: nasledujúci znak
 • bod 2: predchádzajúce slovo
 • bod 5: nasledujúce slovo
 • bod 3: predchádzajúci riadok
 • bod 6: nasledujúci riadok
 • body 1,3: začiatok textu
 • body 4,6: koniec textu

V čítacom režime sa nedá písať. Môžete v ňom ale použiť gestá smerom do a z dlane, takže funguje kopírovanie, mazanie, medzera aj backspace.

Čítací režim ukončíme rovnakým gestom, akým sme ho spustili, teda švihnutím písmena R smerom do dlane.

Pokročilé gestá

Na prácu s textom môžete v Braillovskej klávesnici využiť aj ďalšie špeciálne gestá. Tie zlučujú do jednej kombinácie bodov niektoré najčastejšie používané úlohy. Konkrétne sú dostupné gestá, ktoré umožňujú rýchle mazanie textu. Vykonávame ich tak, že držíme šiesty bod a súčasne smerom do dlane alebo z dlane posúvame ostatné body. Následne oba body uvoľníme:

 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 1 do dlane: Vymaže predchádzajúci znak
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 1 z dlane: Vymaže nasledujúci znak
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 2 do dlane: Vymaže predchádzajúce slovo
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 2 z dlane: Vymaže nasledujúce slovo
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 3 do dlane: Vymaže predchádzajúci riadok
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 3 z dlane: Vymaže nasledujúci riadok
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodov 1 a 3 (písmeno k) do dlane: Vymaže text od kurzora po začiatok textu
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodov 1 a 3 (písmeno k) z dlane: Vymaže text od kurzora po koniec textu

Potvrdenie zadaného textu a opustenie editačného poľa

Ak chcete potvrdiť napísaný text, nemusíte telefón otáčať a potvrdzovať poklepaním. Švihnutím bodov 4 a 6 do dlane text potvrdíme. Ak švihnete body 4 a 6 opačným smerom, editačné pole sa zatvorí a text sa neuloží.

Pomocné gestá

Ak počas písania zistíte, že by ste potrebovali znovu spustiť kalibráciu, švihnite písmenom x smerom do dlane. Ak sa vám to nepodarí, môžete resetovať rozloženie bodov v nastaveniach klávesnice.

Ak si chcete gestá na Braillovskej klávesnici skúšať alebo si ich pripomenúť, môžete zapnúť Nápovedu. V nápovede bude Corvus len hlásiť, čo gesto robí, ale nič sa nestane. Nápovedu spustíte švihnutím písmena h smerom do dlane. Nápovedu si môžete spustiť aj v čítacom režime.