Prijatie, priebeh a ukončenie hovoru

V tomto návode sa oboznámite s obrazovkou znázorňujúcou prichádzajúci hovor. Následne sa naučíte hovor prijať, ukončiť alebo odmietnuť. Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať základné gestá v Corvuse.

V predchádzajúcich návodoch sme hovorili o vytáčaní telefónneho čísla. Čo však spraviť, ak niekto zavolá vám. Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke smartfónu zobrazí krátky zoznam, ktorý obsahuje dve položky – meno volajúceho a informáciu o telefónnom čísle volajúceho. Ak meno volajúceho nemáte uložené v vašich kontaktoch, ukáže sa len telefónne číslo volajúceho. V tomto zozname sa pohybujete rovnako, ako aj v iných zoznamoch, teda švihom dolu a naspäť švihom hore.

Prijať, zrušiť a odmietnuť hovor môžete viacerými spôsobmi. Najefektívnejšie ako prijímať hovory je použitie tlačidiel hlasitosti. Ak počas vyzváňania stlačíte ktorékoľvek tlačidlo hlasitosti telefónu dva krát rýchlo za sebou, hovor prijmete. Ak ktorékoľvek tlačidlo hlasitosti stlačíte len raz, hovor sa neprijme, len sa stíši vyzváňanie a vy ho môžete ešte dodatočne prijať, alebo nechať „vyzvoniť“. Tento spôsob si vyžaduje, aby Corvus bol predvolenou aplikáciou na telefonovanie a funguje od Androidu 6.

Druhý spôsobo môžete využiť, ak máte hmatateľné tlačidlo HOME. Vtedy hovor môžete prijať jeho krátkym stlačením. Tlačidlom POWER, ktoré je tiež hmatateľné, je potom možné hovor ukončiť. Ak ale POWER stlačíte počas vyzváňania, hovor sa podobne ako pri krátkom stlačení tlačidiel hlasitosti neodmietne, len sa stíši vyzváňanie a vy ho môžete ešte prijať, alebo nechať „vyzvoniť“. Možnosť prijímať a odmietať hovory tlačidlami HOME a POWER je potrebné mať povolenú v nastaveniach Androidu a neponúkajú ju všetky telefóny.

No a tretím spôsobom obsluhy hovorov je prijímanie, resp. odmietanie hovoru gestami. Tento spôsob obsluhy hovorov musí byť povolený v Corvus Nastaveniach. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru vykonáte dvojprstovým gestom, a to dvojšvih doľava. Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doľava, len súčasne na obrazovke švihnete dvoma prstami naraz. Takto hovor odmietnete. Na prijatie prichádzajúceho hovoru využijete dvojprstové gesto, takzvaný dvojšvih doprava. Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doprava, len súčasne na obrazovke švihnete dvoma prstami naraz.

Dvojprstové gestá je potrebné vykonávať s dostatočným rozostupom oboch prstov od seba, aby ich telefón nepovažoval za jeden mohutný prst. Po prijatí prichádzajúceho hovoru máte na obrazovke viacpoložkový zoznam, ktorý si prezeráte rovnako ako každý iný zoznam, teda švihaním dolu a naspäť švihaním hore. Vidíte, že prvá položka v zozname je informácia o tom, kto vám volá a ako dlho už hovor prebieha. Druhá položka v zozname obsluhuje reproduktor. Po poklepaní na túto položku aktivujete hlasitý odposluch počas hovoru. Opätovným poklepaním na tú istú položku hlasitý odposluch deaktivujete.

Ďalšia položka v zozname slúži na deaktiváciu mikrofónu, ďalšia na aktiváciu Bluetooth.

Potom je položka na prerušenie spojenia, ktorá hovor ukončí rovnako, ako keď stlačíte tlačidlo POWER. Na aktiváciu tejto položky  a teda na zrušenie hovoru, na položku rovnako dva krát poklepete jedným prstom.

Na obrazovke prebiehajúceho hovoru je potom ešte možnosť tónovej voľby, ktorou ovládate automatické ústredne napríklad pri hovore vášmu operátorovi.

Ešte dôležité upozornenie, smartfóny často sledujú svoju pozíciu voči uchu volajúceho. Preto, aby reagovali na vaše gestá, je telefón nevyhnutné oddialiť od ucha a dať ho ideálne do vodorovnej polohy obrazovkou smerom hore respektíve k vám.

Ešte jedna praktická rada na koniec. Počas vyzváňania telefónu vás Corvus informuje o telefónnom čísle a mene volajúceho. Aby ste sa mohli zamerať na hlas Corvusu, môžete zvonenie telefónu stíšiť krátkym stlačením tlačidla POWER tak, ako sme opísali vyššie.

Práve sme sa teda naučili ako zdvihnúť a odmietnuť prichádzajúci hovor a ako zrušiť práve prebiehajúci hovor. To všetko buď s pomocou tlačidiel hlasitosti, alebo tlačidiel HOME a POWER alebo s využitím dvojšvihu doľava na odmietnutie hovoru, dvojšvih doprava na prijatie hovoru. Tiež sme si ukázali, ako si stíšiť vyzváňanie, aby sme si mohli v pokoji vypočuť meno a číslo volajúceho.