Volanie vytočením čísla z klávesnice

V tomto návode sa prvýkrát oboznámite s prepisovateľným editačným poľom, do ktorého budete zapisovať jedinečnou klávesnicou Corvus. Nateraz pôjde o číselné editačné pole a číselnú klávesnicu v module Telefón. Veríme, že po zvládnutí tejto časti tutoriálu budete sami vedieť zapisovať čísla v ktoromkoľvek číselnom editačnom poli, ale hlavne si prvýkrát zatelefonujete, keď nemáte telefónne číslo volaného uložené v kontaktoch, a musíte ho zadať ručne.

Nachádzate sa na domovskej obrazovke Corvusu, kde poklepete na položku Ponuka a zanoríte sa do zoznamu s prvou položkou telefón. Následne znova poklepete na položku Telefón. Otvorí sa vám editačné pole Vytočiť, v ktorom sa nachádza riadok, do ktorého sa zapisujú číslice a pod ním klávesnica s tlačidlami. Na prácu v tomto editačnom poli sa teda potrebujete  naučiť rozlišovať gestá, ktoré použijete na klávesnici a gestá, ktoré môžete použiť iba v priestore  zapisovacieho poľa nad klávesnicou. Keď je na displeji zobrazená klávesnica, zaberá zospodu približne 2/3 obrazovky. Teda priestor na vyhľadanie čísiel na klávesnici je dostatočne veľký na manipuláciu.

Klávesnica pozostáva z dvanástich polí usporiadaných v štyroch riadkoch, v každom riadku po troch poliach. Má teda radenie číslic ako pri bežnom tlačidlovom telefóne teda takzvanú klávesnicu 3x4. Radenie číslic je v prvom riadku 1, 2, 3, v druhom 4, 5, 6, v treťom 7, 8, 9 a v poslednom * alebo+, 0 a mriežka.“

Časť obrazovky, na ktorej sa nachádza klávesnica, je možné prehliadať dotykom. Jedným prstom prechádzate po displeji a Corvus číta číslice, ktoré sú pod prstom. Keď nájdete číslicu, ktorú potrebujete zapísať, prst zodvihnete a číslica sa zapíše do zapisovacieho editačného poľa. Corvus to ohlási zvukovým signálom a znovu prečíta číslicu, ktorá sa zapísala. Prehliadaním a dvíhaním prsta si môžete z číslic zapísať celé telefónne číslo, ktoré potrebujete vytočiť. Nemusíte sa báť, že prstom výjdete mimo klávesnicu, nebude to žiaden problém . Ak sa vám to náhodou aj podarí, Corvus vám ohlási, že ste mimo klávesnice. Vtedy sa nachádzate v oblasti zapisovateľného poľa.

Ak sa náhodou pomýlite a zapíšete inú číslicu ako potrebujete, nevadí. Mazanie je veľmi jednoduché. Stačí, ak do priestoru klávesnice raz ťuknete dvomi prstami súčasne. Toto gesto zmaže číslicu zapísanú vľavo od kurzora. Ak budete gesto opakovať, viete tak postupne zmazať celé zapísané číslo. Corvus vždy prečíta číslicu, ktorú maže a to aj informáciou, že bola zmazaná. Tak máte aj mazanie plne pod kontrolou. 

Ak si potrebujete overiť, čo ste zapísali, presuniete sa prstom do priestoru nad klávesnicou, teda tam, kde vám Corvus oznámi, že ste mimo klávesnice. Následne môžete švihmi doľava posúvať kurzor postupne smerom k prvej zapísanej číslici a smerom doprava sa vrátite po čísliciach opäť na koniec zapisovaného čísla. Existuje ale aj iný spôsob, ako si jednoducho prečítate obsah celého okna.

Na vyvolanie tejto funkcie sa naučíte nové gesto. Pri tomto geste ide o kombináciu stláčania tlačidla hlasitosti a švihania. Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíte smartfón a švih vykonávate prstom druhej ruky. Takže stlačíte tlačidlo pre zníženie hlasitosti, teda shift 2, držíte ho stlačené, zároveň na obrazovke poklepete jedným prstom a následne uvoľníte tlačidlo hlasitosti. Corvus ohlási Vytočiť editačné pole, čísla tlačidlá a zapísané číslo. Poklepaním jedným prstom na obrazovku v oblasti editačného poľa, teda mimo klávesnice, číslo aktivujete a začnete telefonovať. 

Naučili sme sa zapísať telefónne číslo do editačného poľa a zoznámili sme sa s numerickou klávesnicou. Jednoduchým gestom ťuknutím dvoma prstami naraz sme chybnú číslicu mazali, gestom stlačením zníženia hlasitosti a súčasne poklepaním sme si nechali prečítať obsah aktuálneho okna so zapísaným číslo. No a na záver poklepaním do priestoru mimo klávesnice sme telefónne číslo vytočili.