Použitie alfanumerickej klávesnice a vyhľadanie kontaktu

Teraz sa máte možnosť oboznámiť s fungovaním jednej z alfanumerických klávesníc Corvusu. Písanie využijete pri vyhľadávaní kontaktu, čo vám pri telefonovaní bude poriadne šetriť čas.

Poklepaním vstúpite do prvej položky Ponuka. V nasledujúcom zozname vyhľadáte švihaním smerom dolu kontakty a poklepaním do nich vstúpite. Hneď po vstúpení do kontaktov vám Corvus oznámi, že stojí na prvej položke z celkového počtu kontaktov. Keďže chcete hľadať Martina a písmeno M je niekde v strede abecedy, je nám jasné, že s klasickým prešvihávaním neobstojíme. A tak potrebujete spustiť vyhľadávanie.  To je však veľmi jednoduché. Stačí vám aktivovať klávesnicu, ktorú spustíte tak, že stlačíte a držíte tlačidlo zvýšenia hlasitosti, ktoré označujeme ako shift 1 a súčasne druhou rukou vykonáte švih dolu. Následne tlačidlo shift 1 uvoľníte. Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíte smartfón a švih sa vykonáva prstom druhej ruky.

Corvus vám oznámi hľadať, editačné pole, jedno veľké písmeno, tlačidlá. To znamená, že ste sa prepli do editačného okna na hľadanie a zároveň bola spustená alfanumerická klávesnica ktorá zapíše text s prvým veľkým písmenom. Slovo tlačidlá definuje typ klávesnice, pretože v Corvuse poznáme hneď niekoľko druhov písania. Tlačidlá však patria medzi najrozšírenejšie  a preto si písanie ukážeme na nich.

Do editačného poľa na hľadanie ideme teda zadať text, ktorý chcete vyhľadať. Hľadáte kamaráta Martina, takže potrebujete napísať slovo Martin. Tak, ako pri numerickej klávesnici aj teraz je obrazovka rozčlenená na 2 časti. V spodných zhruba 2/3 sa nachádza samotná klávesnica a nad ňou je priestor na písanie. Klávesnica je rozčlenená na 12 tlačidiel v troch stĺpcoch a štyroch riadkoch. Ide teda o takzvanú klávesnicu 3x4 a tí, ktorí si ešte pamätáte staré tlačidlové Nokie, sa určite veľmi potešíte, pretože ju v podstate poznáte.

K jednotlivým tlačidlám je pridelených hneď niekoľko znakov a je vhodné dobre sa ich naučiť. Rozloženie znakov a písmen na klávesnici je podrobne rozpísané v kompletnej používateľskej príručke. Na každom políčku sa nachádza tri a viac znakov. Pre úvodnú prácu si vysvetlíme len znaky na prvých troch až štyroch pozíciách na každom tlačidle, ostatné si môžete doplniť z užívateľskej príručky.

Na prvom riadku na tlačidle 1, teda prvom zľava  sú znaky pre bodku, čiarku, otáznik, výkričník. Na druhom tlačidle sú písmená základnej abecedy v poradí a, b, c. Na treťom tlačidle sú písmená d, e, f. V druhom riadku máme ďalšie 3 tlačidlá, označujeme ich ako 4,5,6. Na štvrtom tlačidle sú písmená g, h, i. Na piatom tlačidle j, k, l a na šiestom tlačidle m, n, o. V treťom riadku na siedmom tlačidle sú písmená p, q, r, s. Na ôsmom tlačidle  písmená t, u, v. Na deviatom tlačidle  w, x, y, z. V štvrtom riadku na desiatom tlačidle hviezdička plus, mínus, lomeno. Na jedenástom tlačidle medzera, nula a zariadkovanie. Na dvanástom tlačidle znaky krížik, úvodzovky, znak pre dolár, znak pre percentá.

Písanie písmen na prvých pozíciách je podobné ako na číselnej klávesnici. Prstom prechádzate po tlačidlách klávesnice a Corvus vám číta vždy prvé písmeno daného tlačidla. Keď zodvihnete prst z klávesnice písmeno sa zapíše do editačného poľa,  Corvus pípne a zapisované písmeno zopakuje.

Idete teda napísať slovo Martin. Viete, že písmeno M sa nachádza na 6. tlačidle a tak prst položíte do priestoru klávesnice tam, kde približne očakávate toto tlačidlo. Prehľadávaním displeja za pomoci Corvusu, ktorý vám odčíta to, čo máte práve pod prstom, klávesu určite nájdete, aj keby ste sa pri položení hneď netrafili. Corvus zapisuje znaky až vtedy, keď prst z klávesnice zodvihnete. Nemusíte mať teda obavu si klávesnicu poprezerať. Keď Corvus prečíta písmeno M prst z obrazovky zdvihnete. O tom, že písmeno bolo zapísané vás Corvus uistí jeho opätovným prečítaním a pípnutím. Následne hľadáte písmeno A, o ktorom viete, že je ako prvé písmeno na druhom tlačidle. Ak by ste náhodou vyšli mimo klávesnicu, Corvus vám to oznámi a vy sa môžete bez problémov postaviť opäť do poľa klávesnice.

Po zapísaní písmena A idete zapísať písmeno R, o ktorom viete, že je na siedmom tlačidle, no až tretie v poradí. Zároveň ale vieme, že ako prvé je na 7. tlačidle písmeno p, ktoré vyhľadáte rovnako ako pri písmenách M a A. Keď ho však nájdete, prst nezdvíhate, ale naopak, kdekoľvek na displej ťuknete súčasne ešte jedným prstom a to toľkokrát, kým vám Corvus neoznámi, že je pripravený zapísať požadované R. Keďže R je na 7. tlačidle ako 3. v poradí postačí vám urobiť druhým prstom dva príťuky. Keď Corvus oznámi písmeno R, oba prsty z klávesnice dvihnete, aby ste písmeno zapísali. T je jednoduché, pretože je opäť ako prvé na 8. tlačidle. 8. tlačidlo vyhľadáte jedným prstom  a po uvoľnení prstu sa písmeno T zapíše. Na písmeno I, ktoré je tretie v poradí na štvrtom tlačidle a rovnako aj na písmeno N, ktoré je druhé na 6. tlačidle opäť využijete príťuky. Najskôr vyhľadáte príslušné tlačidlá, jeden prst ponecháte na nájdenom tlačidle a druhým prstom priťukávate až kým sa neozve požadované písmeno.

Ak sa náhodou pomýlite aj tu, rovnako ako pri numerickej klávesnici  vymažete chybný znak krátkym ťuknutím oboma prstami naraz kdekoľvek do priestoru klávesnice. Keď si chcete celý zapísaný text prečítať, použijete rovnaké gesto, ako pri numerickej klávesnici a to stlačenie a držanie tlačidla na ubratie hlasitosti shift 2, poklepanie jedným prstom a pustenie tlačidla. No a na potvrdenie zapísaného textu musíte poklepať v priestore editačného poľa, teda mimo klávesnice.

Následne sa zobrazí položka kontakty s vyfiltrovaním všetkých kontaktov s menom Martin. Ak máte v kontaktoch uložených viacero Martinov, švihaním si nájdete toho, ktorému chcete volať. Samozrejme nemuseli ste zadávať celé meno, stačilo zadať napríklad len písmeno M, alebo časť mena Mart, no v takom prípade by vám smartfón vyhľadal všetky mená v ktorých sa písmeno M, respektíve časť slova Mart vyskytuje. Takže by vám vyhľadalo aj Martu. No ale vráťme sa k Martinovi. Na uskutočnenie hovoru stačí už len na Martin poklepať. A voláte.

Ešte jeden typ na záver, väčšina používateľov pozná rozloženie znakov na jednotlivých tlačidlách ešte zo starých tlačidlových telefónov. Preto Corvus číta v predvolenom stave len prvý znak na tlačidle. Ak si však máte problém znaky na tlačidlách zapamätať, nemusíte sa báť. Stačí v nastavení Corvusu v časti venovanej nastaveniu tlačidlovej klávesnice zapnúť rozšírenú odozvu pri prehmatávaní klávesnice. Corvus vám potom bude predčítavať všetky znaky na jednotlivých tlačidlách.

Naučili sme sa písať na alfanumerickej klávesnici, poznáme nové gesto shift 1 švih dolu na vyvolanie klávesnice a zopakovali sme si gestá na mazanie textu i prečítanie obsahu obrazovky. Vďaka tomu sa nám podarilo vyfiltrovať si v kontaktoch kamaráta Martina a zavolať mu.