Prečítajme si svoju prvú SMSku

Teraz sa budeme venovať čítaniu správ. Samotné čítanie správ je pomerne jednoduché a ukážeme vám aj zopár vychytávok, ktoré môžete pri čítaní správy, či iného textu použiť. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá.

Príchod novej správy vám Corvus ohlási zvukovým znamením, ktoré si môžete sami nastaviť v nastaveniach. Informácia o doručení novej SMS správy sa zobrazí na hlavnej obrazovke Corvusu vyššie nad položkou ponuka. To preto, aby ste novú správu nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Nové správy a uvedením počtu prijatých, ešte neprečítaných správ. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým budete mať v priečinku doručených správ nejaké správy neprečítané. Ak si chcete práve prijatú správu prečítať, poklepaním vstúpite do tejto položky. Tým sa presuniete priamo do zoznamu doručených správ. Samozrejme, že sa sem môžete kedykoľvek dostať aj poklepaním na položku ponuka, následne prešvihaním a poklepaním na položku správy a nakoniec prešvihnutím a poklepaním na položku doručené. Ak máte odosielateľa správy uloženého v kontaktoch, Corvus vám ohlási jeho meno, ak nie, tak telefónne číslo a pozíciu doručenej  SMS správy v zozname. Okrem toho v prípade, že ste správu ešte nečítali, oznámi vám Corvus aj to, že ide o správu neprečítanú. Poklepaním na neprečítanú, ale môže byť aj na prečítanú doručenú správu sa vám SMSka  otvorí v novom okne a Corvus vám ju celú hneď aj prečíta. Toto okno nazývame neprepisovateľné editačné pole, pretože v ňom nie je možné text prepisovať. V takomto editačnom poli sa klávesnica nezobrazuje a jeho účelom je text len zobraziť a umožniť jeho pohodlné prečítanie. Aj keď vám Corvus po vstupe do správy SMSku celú prečítal, niekedy potrebujeme text správy ešte dôkladnejšie preskúmať napríklad čítaním po slovách alebo po znakoch. Najskôr je však potrebné vedieť, že pri práci s textom sa miesto, kde práve píšete alebo čítate označuje zvislou blikajúcou čiarou – kurzorom. Písmeno sa zapíše naľavo od kurzora. Pri čítaní textu sa kurzor podľa typu gesta, ktoré použijete, môže pohybovať po znakoch, po  slovách, po riadkoch a podobne.

Gestá pri písaní a čítaní sa teda viažu na polohu kurzora v texte. Teraz si preberieme niektoré gestá, ktoré budete potrebovať pri čítaní sms správy alebo iného textu.

Nachádzate sa v správach a máte otvorenú jednu z doručených správ. Kurzorom ste na jej začiatku. To znamená, že všetok text je umiestnený vpravo od kurzora. Veď všetci u nás čítame v smere zľava doprava. Preto, ak sa budete chcieť posunúť o jeden znak ďalej, vykonáte gesto švih doprava, čím sa kurzor posunie o jeden znak doprava. Corvus prečíta ďalší znak, ktorý je teraz prvý od kurzora vpravo. Je to podobné, ako pri použití čítača na klasickom počítači. Takto si skúsme prejsť niekoľko znakov doručenej správy. Švihaním doprava sa po znakoch postupne prepracúvate na jej koniec. Švih doľava posúva kurzor o jeden znak doľava, teda v texte smerom späť. Corvus tentokrát prečíta znak, ktorý ste práve preskočili.  Aj to je rovnaké, ako na počítači. Ak ste na začiatku textu, Corvus oznámi Začiatok. Rovnako ak ste na konci textu, Corvus  oznámi jeho Koniec. Jednoduchým švihaním doprava a doľava sa teda pohybujete po znakoch. Pohyb po znakoch je príliš zdĺhavý a hodí sa len v špecifických situáciách. Oveľa častejšie budete určite používať pohyb po riadkoch. Švih nadol posunie kurzor o jeden riadok nadol. Corvus vám prečíta celý text zapísaný v danom riadku, do ktorého ste sa s kurzorom práve prešvihli. Švih nahor posunie kurzor o jeden riadok nahor. Na podobnom princípe funguje aj gesto dvoj švih doprava, teda švihnutie dvoma prstami naraz smerom doprava, ktoré posunie kurzor o jedno slovo doprava. A už určite tušíte, že dvojšvih doľava spôsobí, že budete čítať text odzadu po slovách smerom na jeho začiatok. Ešte si spomeňte na doplnkové gestá dvojšvih smerom dolu a dvojšvih smerom hore. V zoznamoch ste sa vďaka nim presúvali veľmi rýchlo na koniec a späť na začiatok. Rovnako to funguje aj tu. Dvoj švih nadol posunie kurzor na koniec textu a dvojšvih nahor vás vráti opäť na jeho začiatok. S pomocou týchto gest si teda môžete prečítať SMSku po znakoch, slovách, riadkoch, rýchlo sa dostať na jej začiatok aj koniec. Ak podržíte tlačidlo na zvyšovanie hlasitosti, teda shift 1 a súčasne švihnete jedným prstom doprava, spustíte tým plynulé čítanie, ktoré bude pokračovať až kým sa správa celá neprečíta alebo kým sa opäť nedotknete displeja. Plynulé čítanie sa samozrejme spúšťa od miesta, kde sa kurzor práve nachádza a smeruje na koniec textu. Ešte je dobré vedieť, že počas plynulého čítania nedochádza k automatickému vypnutiu displeja, možno to však urobiť stlačením tlačidla pre vypnutie telefónu. Plynulé čítanie bude pokračovať aj po uzamknutí obrazovky a šetríte tak batériu. Správu zavriete poklepaním.                

Na koniec si ešte všimnite, že keď budete v zozname správ postupne prechádzať smerom dolu, Corvus vám správy prečíta aj bez toho, aby ste ich museli otvoriť. Takže pozor, na čítanie milostných správ. Je to však praktické, lebo ušetríte vaše prsty. Ak by ste Corvus potrebovali rýchlo umlčať, stlačíte a uvoľníte tlačidlo na znižovanie hlasitosti, teda shift 2 a Corvus zmĺkne. Pri takomto čítaní správ sa však už po znakoch, či po slovách samozrejme pohybovať nemôžete.

Na záver ešte jeden dobrý typ. Uvedomte si, že čím je písmo väčšie, tým menej sa ho zmestí na jeden riadok. Zatiaľ čo slabozrakí sa budú zrejme snažiť nastaviť písmo na čo najväčšie, nevidiaci môžu zvážiť naopak použitie čo najmenšieho písma, aby bol pohyb po riadkoch čo najefektívnejší. Veľkosť písma upravíte v nastaveniach Corvusu.

Musíme priznať, že spôsob práce s textom považujeme v porovnaní s inými programami za veľmi silnú stránku Corvusu.

Ukázali sme si, ako si prečítať správy a vyskúšali si funkciu plynulého čítania. Pre podrobné prezretie textu správy sme sa naučili jednoduché gestá na pohyb v texte po znakoch, slovách i riadkoch. Mimo iného nám pribudlo aj nové gestá shift 1 švih doprava na spustenie plynlého čítania a krátke stlačenie shift 2 na umlčanie Corvusu.