Vytvorenie nového kontaktu s použitím kontextovej ponuky

Teraz si vysvetlíme, ako si môžete uložiť kontakt a vysvetlíme si aj používanie kontextového menu najmä v kontaktoch.

Najprv si ukážeme vytvorenie kontaktu v zozname kontaktov. Na domovskej obrazovke poklepete na položku Ponuka, následne prešvihaním sa dostanete na položku Kontakty, do ktorej vstúpite poklepaním.  Corvus vám prečítal prvé meno zo zoznamu kontaktov. Na vytvorenie nového kontaktu využívame takzvanú kontextovú ponuku. Tí, ktorí pracujete s počítačom, kontextové ponuky bežne využívate napríklad pri práci so súbormi. Aktivujete ich klávesou, ktorá býva umiestnená vpravo od medzerníka, alebo ak na počítač vidíte, určite používate aj pravé tlačidlo myši. Položky kontextovej ponuky sa prispôsobujú v závislosti od situácie a týkajú sa buď práce s položkou zoznamu, na ktorej práve stojíte, alebo celého zoznamu, v ktorom sa nachádzate. Bývajú v nej funkcie na mazanie, upravovanie, označovanie, kopírovanie, vyhľadávanie, či vytváranie nových položiek v zozname. Preto aj teraz, keď chcete vytvoriť novú položku v zozname, teda keď chcete pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov, aktivujete najskôr kontextovú ponuku. To spravíte gestom poklepanie dvoma prstami naraz, a to na hociktorej položke v zozname, teda na hociktorom mene. Ak by ste ale chceli napríklad uložený kontakt upravovať, kontextovú ponuku musíte vyvolávať priamo na tom kontakte, ktorý chcete upraviť. Po vykonaní gesta, ktoré pre zjednodušenie zvykneme nazývať aj dvojité poklepanie, teda poklepanie dvoma prstami súčasne sa dostanete do zoznamu kontextovej ponuky. Vidíte, že po dvojitom poklepaní ste sa dostali do kontextovej ponuky kontakt. Položky v nej prechádzate prešvihávaním, rovnako, ako aj v iných zoznamoch. Pozrime sa teda, čo kontextová ponuka pre kontakty skrýva. Tak, ako sme hovorili, sú to všetko operácie, ktoré vykonávate buď s kontaktom, na ktorom ste stáli v čase, keď ste kontextovú ponuku vyvolali, alebo operácie týkajúce sa celého zoznamu. Vás momentálne zaujíma položka Nový, pretože chcete vytvoriť nový kontakt. Po poklepaní sa automaticky otvorí klávesnica a editačné pole pre vloženie krstného mena nového kontaktu. Napíšete meno a poklepaním mimo klávesnice sa otvorí editačné pole pre vloženie priezviska. Napíšete priezvisko, poklepete mimo klávesnice a otvorí sa číselná klávesnica a editačné pole pre vloženie čísla. Po napísaní čísla a poklepaní mimo klávesnice sa kontakt automaticky uloží do zoznamu kontaktov. Vytvorili ste teda úspešne kontakt. Corvus sa po uložení nového kontaktu nastavil na prvé meno v zozname kontaktov. No a keď to budete potrebovať, kontakt na kamaráta si poľahky nájdete v zozname kontaktov. Vďaka kontextovej ponuke si napríklad môžete kontakty editovať, označovať, priradiť im vyzváňacie tóny, či rýchlu voľbu a podobne.

Ukázali sme si, ako si môžeme uložiť kontakt vytvorením nového kontaktu v zozname kontaktov. Naučili sme sa vyvolávať kontextovú ponuku vďaka ktorej môžeme pracovať s kontaktmi.