Napíšme svoju prvú SMSku

Bližšie sa oboznámime s modulom správy, najmä s časťou nová správa. Ukážeme si, ako napísať správu, zadať príjemcov správy a správu odoslať.

Nachádzate sa na domovskej obrazovke Corvusu. Poklepaním na položku Ponuka sa  vnoríte do zoznamu a prešviháte sa na  položku – správy. Poklepaním na položku správy sa otvorí zoznam štyroch položiek, s ktorými spravujeme sms v mobile. Medzi položkami sa prešvihávate. Prvá položka – nová správa,  umožní napísať novú správu. Cez položku doručené sa dostanete do zoznamu správ, ktoré vám prišli. V tretej položke Odoslané sú uložené správy, ktoré ste z  mobilu odosielali. V poslednej položke nedoručiteľné sú uchovávané správy, ktoré nebolo možné doručiť napr. z dôvodu výpadku signálu. 

Poklepaním na položku nová správa sa otvorí ponuka so 4 možnosťami, ktoré si najskôr pozrime. Význam jednotlivých položiek z tohto zoznamu si postupne vysvetlíme. Dôležité je uvedomiť si, že na to, aby ste odoslali správu potrebujete zadať informácie do viacerých položiek v tomto zozname. Až na konci využijete poslednú položku Odoslať na samotné odoslanie správy. Začnime teda na prvej položke zoznamu, ktorou je Upraviť text. Po poklepaní sa otvorí editačné pole s názvom text správy, zapisovacím riadkom a alfanumerickou klávesnicou. Do editačného poľa napíšete text správy. Písanie na alfanumerickej klávesnici je vysvetlené v časti na to zameranej. Text správy už máte napísaný  a poklepaním v hornej časti obrazovky, teda mimo klávesnice, ho do správy vložíte a zároveň sa vrátite k zoznamu štyroch položiek, ktoré tvoria novú správu. Švihom nadol sa posuniete na ďalšiu položku Upraviť príjemcov.

Poklepaním na túto položku sa otvorí editačné pole s číselnou klávesnicou, do ktorého zadáte číslo adresáta správy. Položku Upraviť príjemcov teda použijete vtedy, ak chcete poslať správu na číslo, ktoré nemáte uložené v kontaktoch. V tomto editačnom poli, rovnako aj v editačnom poli so zapísanou správou si môžete gestom stlačenia ubratia hlasitosti shift 2 a súčasne poklepania nechať prečítať obsah zobrazeného okna aj so zapísaným textom, respektíve číslom. Číslo príjemcu vložíte do správy poklepaním mimo klávesnice a zároveň sa opäť vrátite do zoznamu štyroch položiek novej správy a správu odošlete. Keďže ste do správy úspešne vložili text aj číslo adresáta, tretiu položku v zozname na teraz vynecháme a rovno prejdete na položku odoslať. Po poklepaní na túto položku správu odošlete.

Opätovne si vytvoríte novú správu poklepaním na položku nová správa. Do prvej položky v zozname nová správa vložíte text novej správy tak, ako sme si to už pred chvíľou ukázali. Po vložení textu sa teraz pokúsite do správy vložiť číslo adresáta, ktorého máte uloženého v  kontaktoch. Preto nateraz vynecháme druhú položku v zozname novej správy a poklepaním vstúpite do tretej položky zoznamu Pridať príjemcov (zoznam). Poklepaním na tejto položke ste sa dostali k zoznamu kontaktov, kde švihaním prechádzate zoznam a meno, ktorému chcete správu poslať, potvrdíte poklepaním. Prípadne môžete kontakt vyhľadať formou vyvolania klávesnice a napísania mena. Táto funkcionalita je podrobnejšie popísaná inej časti tutoriálu. Nájdete hľadaný kontakt , napríklad Janka Mrkvičku a do správy ho vložíte poklepaním. Opäť ste v zozname štyroch položiek novej správy. Správu opäť odošlete poklepaním na poslednú položku v zozname, položku Odoslať.

Po odoslaní správy budete stáť na položke Nová správa. Ak chcete zistiť, či odoslanie prebehlo v poriadku, môžete sa švihaním nadol dostať na položku Odoslané, kde sú uložené správy, ktoré ste z  telefónu odoslali. Poklepaním na túto položku sa otvorí zoznam odoslaných správ, pričom posledná odoslaná je zobrazená v zozname ako prvá v poradí. Ak by ste tam vašu práve odoslanú správu nenašli, môžete sa ešte presvedčiť, či nezapadla do položky Nedoručiteľné, kde sa ukladajú všetky správy, ktorých odoslanie bolo neúspešné napríklad z dôvodu straty signálu.

V tomto návode sa nám teda podarilo napísať a poslať našu prvú správu. Vlastne napísali sme dve správy, pričom jednu sme odoslali na ručne zadané telefónne číslo a druhú adresátovi, ktorého sme už mali uloženého v kontaktoch. Za týmto účelom sme si ukázali štvorpoložkový zoznam novej správy a naučili sme sa postupne vyplniť jeho položky tak, aby sme nakoniec mohli správu poklepaním na poslednú položku v zozname odoslať.